1

The iterability hierarchy above $${{\mathrm{\mathsf {I3}}}}$$I3

Տարի:
2018
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 587 KB
2

I0 and rank-into-rank axioms

Տարի:
2017
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 839 KB
4

A partially non-proper ordinal beyond

Տարի:
2012
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 279 KB
5

Rank-into-rank hypotheses and the failure of GCH

Տարի:
2014
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 244 KB
6

Generic I0 at ℵω

Տարի:
2018
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 418 KB
7

A general tool for consistency results related to I1

Տարի:
2016
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 501 KB
8

Totally non-proper ordinals beyondL(Vλ+1)

Տարի:
2011
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 285 KB